Skip to content

Общи положения

 

1. Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на Уебсайта и услугите, предоставяни посредством него (наричани заедно “Услугите”). С осъществяването на достъп до или ползването на Уебсайта, вие приемате всички условия за ползване на сайта (включително тези Общи условия). В случай че не сте съгласни с настоящите Общи условия (или с други правила за ползване), вие сте длъжни незабавно да прекратите ползването на Уебсайта.

2. По смисъла на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

“Електронно изявление” означава електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и включва електронна форма за резервация по смисъла на чл. 3 от тези Общи условия;

“Потребител” или “Вие” означава всяко лице, което осъществява достъп до или ползва Уебсайта;

“Уебсайт” означава уебсайта www.area52.bg

“Уебсайт администратор” означава „Трамплинни паркове Зона 52” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204748721, със седалище и адрес на управление: град София 1408, бул. Витоша № 139, вх. А, ап. 13, еmail: reception@area52.bg

Сключване на договор с Уебсайт администратора

3. С подаването на електронна форма за резервация се счита, че Потребителят e направил оферта за сключване на договор с Уебсайт администратора при условията, посочени в настоящите Общи условия.

4. Формата за резервация съдържа следните данни:

 1. име и фамилия на Потребителя
 2. валиден email адрес и телефон за контакт
 3. предмет на Услугата
 4. общия брой на лицата, които ще ползват Услугата
 5. датата на планираното събитие
 6. началния и крайния час на събитието
 7. начин на плащане

5. Без да се ограничава смисълът на чл. 1 от настоящите Общи условия, с подаването на електронна форма за резервация Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, както и с основните характеристики на Услугите, предлагани посредством Уебсайта

6. ФПотребителят е длъжен да заплати цената на Услугата предварително. В случай че потребителят е избрал опцията “плащане по банков път”, дължимата сума трябва да бъде преведена по сметката на Уебсайт администратора в срок от 48 часа от датата на подаване на формата за резервация

7. Потребителят може да заплати цената на услугата по един от следните начини

  1. в брой
  2. по сметка на Уебсайт администратора при

AREA 52 TRAMPOLINE PARKS AD
IBAN: BG63UNCR70001523127371
BIC: UNCRBGSF

 1. чрез кредитна или дебитна карта

8. Договорът между Уебсайт администратора и потребителя се счита за сключен в момента, в който Уебсайт администраторът потвърди резервацията чрез изпращането на електронно съобщение до посочения от Потребителя имейл адрес, с което потвърждава и сключването на договора по смисъла на чл. 48, ал. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП”).

Отказ от договор, сключен от разстояние и възстановяване на суми

9.1. При условията на чл. 55 от ЗЗП, всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като изпрати уведомление в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключването на договора

9.2. Администраторът изпраща незабавно потвърждение за получаване на формуляра/уведомлението за отказ на посочения от Потребителя имейл адрес

10. Администраторът възстановява на Потребителя заплатената сума в рамките на 14 дни от получаването на формуляра/писменото уведомление по чл. 9, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя, освен ако последният е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство

Случаи, в които Потребителят не може да се откаже от договора

11. Потребител по смисъла на ЗЗП няма право да се откаже от договор за предоставянето на Услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата и срок за изпълнение (напр. еднократно посещение в парка)

12. Независисимо от предходните разпоредби и доколкото това не противоречи на закона, потребителят не може да се откаже от сключен договор, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока, посочен в чл. 9. С подаването на електронна форма за резервация се счита, че потребителят е съгласен изпълнението на договора да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ от договора

Политика на поверителност

Уебсайт администраторът полага усилия за защита на поверителността и затова иска да ви запознае с това как събира и използва информация. С предоставянето на ваши лични данни или с използването на Уебсайта, вие се съгласявате с настоящата Политика на поверителност

13.1. Независисимо от предходните разпоредби и доколкото това не противоречи на закона, потребителят не може да се откаже от сключен договор, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока, посочен в чл. 9. С подаването на електронна форма за резервация се счита, че потребителят е съгласен изпълнението на договора да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ от договора

13.2. Информацията, която вие ни предоставяте, може да бъде използвана

 • за да отговаряме на ваши въпроси и да изпълняваме ваши искания, като например ви изпращаме изискани от вас документи или уведомления по имейл;
 • за да ви изпращаме важна информация или уведомления във връзка с Уебсайта, нашите взаимоотношения, промени в Общите ни условия и политики и други подобни;
 • за нашите бизнес нужди, напр. анализ на данни, удостоверяване, разработване на нови продукти, подобряване на Уебсайта и Услугите и други подобни;

13.3. Също така, информацията, която вие ни предоставяте, може да бъде предавана чрез Уебсайта до

 • наши свързани лица и дъщерни дружества за целите на Политиката на поверителност;
 • наши външни партньори, с които предлагаме съвместни услуги на потребителите;
 • наши доставчици с цел да улесним предоставяните от тях услуги като например поддържане и управление на уебсайтове, мобилни приложения, анализ на данни, платежни операции, попълване на документи, инфраструктурни и IT услуги, обслужване на клиенти, имейл услуги, услуги, свързани с кредитни и дебитни карти и други;
 • външни партньори в случай на корпоративни преобразувания, сливания, продажба на предприятие, джойнт венчър, прехвърляния на имущество и други подобни структурни промени във връзка с бизнеса и активите на Уебсайт администратора;

13.4. В допълнение следва да се има предвид, че ние използваме информацията, която е събрана посредством Уебсайта а/ доколкото това е позволено от законодателството на страни, в които не е вашето местожителство и в съответствие с приложимото право; б/ доколкото това е необходимо за спазване на законови разпоредби във връзка с административни процедури; в/ ако информацията бъде изискана от държавни органи, включително от държави, в които не е вашето местожителство; г/ за нуждите на нашата търговска политика; д/ за защита на нашите и вашите права и законни интереси или имущество; С ваше съгласие, информацията, която е събрана от вас, посредством Уебсайта, може да се използва и по други начини.

13.5. С цел защита на личните ви данни в рамките на нашия контрол, ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки при обработването на лични данни и при определянето на начините за обработването им, като се вземат предвид съвременните научни и технологични разрешения, стойността на внедряването на такива мерки, степента, обстоятелствата и целта на обработването, както и възможните рискове от случайни събития, които могат да доведат до засягане на прави и интереси на граждани. Задълженията ни по предходното изречение се отнасят до количествата събрани лични данни, степента на обработването им и продължителността на съхраняването им. Въпреки това, не бихме могли да гарантираме с абсолютна сигурност, че е невъзможно предаване на информация в Интернет пространството или чрез различните технически методи за съхраняване на информация. Ето защо, ако имате някакви съмнения относно сигурността на вашите лични данни, моля не се колебайте незабавно да се свържете с нас и да ни уведомите

13.6. В случай, че искате да получите повече информация за обработването на вашите лични данни, които сте предоставили посредством Уебсайта или в случай, че желаете да ограничите обработването им или да ги изтриете, или да възразите срещу обработването им, моля да ни уведомите. Ние ще се постараем да направим всичко необходимо да изпълним молбата ви в максимално кратък или в срока, който обикновено се приема за достатъчен, съгласно действащото законодателство. Вие имате право в предвидените от закона случай да направите възражение срещу обработването на личните ви данни, като се обърнете към компетентния орган за защита на лични данни – Комисия за защита на лични данни с адрес в гр. София, пл. Петко Славейков № 4А, телефон 070011122

Заключителни разпоредби

14. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че е съгласен Уебсайт администраторът да събира и обработва личните му данни във връзка с предоставянето на предлагани от администратора Услуги, както и да осъществява контакт с Потребителя посредством телефон, факс или email.

15. Уебсайт администраторът си запазва правото по всяко време, без предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати достъпа до Уебсайта или част от него

16. Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия, Уебсайт администраторът не носи отговорност за вреди от каквото и да било естество, настъпили във връзка с използването на уебсайта (или на свързан уебсайт) или на Услуги, предлагани посредством Уебсайта, независимо от това дали Уебсайт администраторът е знаел за съществуването на обстоятелства, които могат да доведат до настъпването на вреди

17. Уебсайтът може да съдържа връзки (препратки) към други уебсайтове. Администраторът не носи отговорност за истинността и пълнотата на публикуваната на тях информация

18. Администраторът има право да промени едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на Уебсайта

19. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Уебсайта, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и нерегламентираното им използване се счита за нарушение на закона и влече гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност в съответствие с приложимите разпоредби на българското законодателство

20. Настоящите Общи условия се тълкуват и прилагат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България

21. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от съдилищата в Република България или от Комисията за защита на потребителите