Skip to content

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последна актуализация на 04.04.2019 г.

Ние, „ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД („ние“ или „Администратора“), в отделни случаи събираме и обработваме лични данни на физически лица, наши клиенти, контрагенти, представители или служители на такива, или други контакти на българския пазар („Вие“). Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим и да защитаваме Вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на поверителността и защитата на личните данни.

С настоящата Политика за поверителност (“Политика“), бихме желали да Ви запознаем с начина, по който събираме и ползваме личните данни, които сте ни предоставили. Политиката описва какви методи прилага и за какви цели „ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД съответно нашите доставчици на услуги обработват информацията, събрана от и за Вас при сключване на договори, или при ползване на нашите услуги в нашия търговски обект и/или през уебсайта http://www.area52.bg/ („Уебсайта“).

Важно!
Прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как обработваме Вашите лични данни и обяснява Вашите законови права. Тази Политика не цели да променя условията на който и да било договор, сключен с нас, нито правата, които имате, или нашите задължения, съгласно приложимите закони за защита на личните данни.
Предоставяйки Вашите лични данни или използвайки Уебсайта, Вие ни се доверявате и доброволно приемате условията на тази Политика.

 1. АДМИНИСТРАТОР

1) Администратор на личните данни е „ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД, със следните данни:

„ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД, ЕИК 204748721, Уебсайт: www.area52.bg

Седалище Търговски обект („Паркът”) Лице за контакт с Администратора по всякакви въпроси, свързани с лични данни:
София 1408,
бул. „Витоша“ № 139, вх. А, ап.13
тел.: +359 883 905 252;
Имейл: manager@area52.bg
София 1434,
бул. „Околовръстен път“ № 214, София Ринг Мол, помещение № 0.27
тел.: +359 883 905 252;
Имейл: reception@area52.bg;
Радостина Елиас, Главен мениджър
Адрес: гр. София 1434, бул. „Околовръстен път“ № 214, София Ринг Мол, помещение № 0.27
тел.: +359 883 905 252
Имейл: gdpr@area52.bg

2) „ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД като администратор на лични данни носи отговорност за правилното и законосъобразно обработване на личните данни, които предоставяте при сключване на договори, или при ползване на услуги през Уебсайта или на други наши услуги.

1. Как събираме вашите лични данни

„ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД може да събира и обработва Вашите лични данни в следните случаи:

 • Ако Вие или вашето дете посетите директно нашия Парк и предоставите Вашите данни/ данните на Вашето дете, чрез попълване на Декларация за информирано съгласие;
 • Ако направите резервация за посещение на Парка през Уебсайта, и предоставите Вашите данни/ данните на Вашето дете, чрез попълване на форма за резервация и Декларация за информирано съгласие;
 • Ако предоставите данните си при сключване на договор с „ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД;
 • Ако купувате продукт или услуга директно от нас или през нашия Уебсайт;
 • Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на анкетна карта или въвеждате данни онлайн на Уебсайта;
 • Ако трети лица (наши бизнес партньори) извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че това лице се е запознало с тази Политика и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.

Ако сте на възраст под 14 години, моля не ни предоставяйте Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.

2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Следните категории лични данни могат за бъдат събрани от и за Вас в зависимост от това дали сте наш клиент, контрагент и какви наши услуги ползвате:

 • Относно физическата идентичност – две имена, дата на раждане, пол, телефон, адрес на електронна поща;
 • Относно икономическа идентичност – номер на банкова сметка;
 • Интереси – информация, която ни предоставяте за Вашите интереси;
 • Образ (ние осъществяваме видеонаблюдение в нашия Парк).

3. Как могат да бъдат обработвани вашите лични данни

Обработването на Вашите лични данни, съгласно действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 („Регламента“), трябва да бъде обосновано съгласно едно от няколко правни основания и от нас се изисква да посочим целите и основанията за всяко едно ползване на Вашите данни.

1) Цел: Упражняване на правата и задълженията на Администратора, възникнали в резултат на сключени с Вас договори, в това число използване на нашите услуги;

Основание за обработване: изпълнение на договор или спазването на законово задължение (чл. 6, ал.1 б. „б“ или б. „в“ от Регламента);

2) Цел: Осъществяване на финансово-счетоводна дейност от Администратора при и по повод на сключените договори, в това число: получаване и нареждане на дължими суми по банкови сметки, получаване/ издаване на фактури;

Основание за обработване: изпълнение на договор или спазването на законово задължение (чл. 6, ал.1 б. „б“ или б. „в“ от Регламента);

3) Цел: Осъществяване на кореспонденция с клиенти на Администратора и обслужване на клиенти, в това число за да отговорим на Вашите въпроси и да осъществим Вашите искания, например да Ви изпратим исканите документи или уведомления по имейл; да Ви изпращаме важна информация във връзка с взаимоотношенията между нас или относно промени в нашите условия или политики;

Основание за обработване: изпълнение на договор или спазването на законово задължение (чл. 6, ал.1 б. „б“ или б. „в“ от Регламента); или изрично съгласие на всяко лице (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента) или на основание легитимните интереси на администратора (чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента);

4) Цел: Директен маркетинг

Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента;

5) Цел: За наши бизнес цели, например анализ на данни, разработване на нови продукти и услуги, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги.

Основание за обработване: легитимните интереси на Администратора. Легитимният интерес на Администратора да предоставя първокласни продукти и услуги отговаря на интересите на клиента и поради това е в съответствие с изискванията на действащото в България законодателство по защита на личните данни и е достатъчно основание за тяхното обработване.

6) Цел: Видеонаблюдение на Търговския обект на „ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД

Основание за обработване: легитимните интереси на Администратора, а именно: да осигури законното опериране на Парка, да осигури сигурността и охраната на Парка, на служителите и клиентите по време на ползването на Парка.

На територията на Парка, на който се осъществява видеонаблюдение, има поставени информационни табели указващи това. Охранителните камери работят и правят записи във всеки ден от годината, 24 часа в денонощието.

Срок за обработване на данните: Освен ако не бъдат използвани с цел разследване, претенции за вреди, съдебни производства и т.н. при възникнал инцидент (напр. незаконно влизане; увреждане на собствеността на Администратора; нараняване на лице в помещенията; или вреди на имуществото на Администратора), времето за съхранение на данните от охранителните камери е 14 (четиринадесет) дни от датата на записа.

1) Предоставяне на личните данни при спазване на закона

„ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД в качеството си на администратори на лични данни е подчинен на законодателството в Република България. В някои случаи това може да налага предоставянето и/или разкриването на Вашите лични данни, когато се изисква по закон, при поискване и/или при необходимост на трети лица – държавни и др. органи, институции и ведомства, застрахователни дружества, застрахователни брокери, банки и институции в кръга на тяхната компетентност и при спазване разпоредбите на Регламента, ЗЗЛД и другите норми на българското законодателство.

Когато е възможно, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако става въпрос за предотвратяването или разкриването на престъпление.

2) Предоставяне на данни на трети лица, включително обработващи лични данни

Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени за обработване на трети лица, които действат от свое име или от името на Администратора, в съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на субектите на данни.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от:
Дружества, предоставящи услуги на Администратора, като IT поддръжка, IT хостинг, ползване и поддръжка на софтуерни продукти;

Договорни партньори (например рекламни и PR агенции);

Трети лица, чиито марки, продукти или услуги се разпространяват от Администратора;

3) Лица, упълномощени за техническо обработване на Вашите лични данни: 

представители и служители на „ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД, ангажирани с администриране посещенията на клиенти в Парка, логистика, снабдяване, контрол на качеството, счетоводство и др.

4) Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство

Администраторът и/или Обработващите лични данни могат да прехвърлят част от личните ви данни към страни извън Европейското икономическо пространство, само ако има подходящи защити. За да гарантира адекватно ниво на защита на Вашите лични данни, Администраторът е въвел подходящи договорни защити в съответствие с Глава 5 от Регламента, като е подписал Стандартни договорни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия (администратор към обработващ).

4. КАК ЗАЩИТАВАМЕ вашите лични данни.

1) Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).

2) Вашата информация се съхранява на защитен локалeн сървър на наши подизпълнители или бизнес партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити, ако е приложимо). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или бизнес партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.

3) Ние поддържаме подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на Личната информация срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп. Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или Уебсайта е без риск от неразрешено разкриване или достъп, ние и нашите бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме адекватни мерки за защита по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Например ние прилагаме следните мерки:

Строго ограничен и контролиран достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите лични данни, предоставен само с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;

Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни, достъпни с индивидуални потребителско име и парола и с различни нива на оторизация на достъпа; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване. По изключение могат да се съхраняват данни и на персоналните компютри на лицата с право на достъп, при осигурена защита, аналогична на горната.

Всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши лични данни, се съхраняват в специално обособено административно помещение на територията на Парка в гр. София, София Ринг Мол, ет. 0 или в офиса на нашите доставчиците на счетоводни услуги „Вистра Корпорейт Сървисис“ ЕООД (по отношение на договорите с доставчици на стоки/услуги) в гр. София, бул. „Цар Освободител“ №2.

В Парка се осъществява видеонаблюдение; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на физическия достъп.

Персоналът на Администратора, който обработва лични данни, е запознат с изискванията на действащото законодателство, с политиките на „ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.

Предвидена е и договорна защита по договорите, сключени с Обработващите лични данни от името на Администратора.

5. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1) Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за другата цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.

2) Ние ограничаваме достъпа до Вашите данни до тези лица, които трябва да ги обработват за съответната цел.

3) При определени обстоятелства можем да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълги периоди от време, ако сме задължени по закон, с акт на компетентен орган или за да имаме точен запис на Вашите взаимоотношения с нас в случай на жалби или ако основателно считаме, че има възможност за съдебни спорове с оглед на които Вашите лични данни ще бъдат необходими.

4) Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите на Администратора и съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, се анонимизират (анонимизираните данни могат да бъдат запазени, но те вече нямат връзка с Вас) или се унищожават.

6. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вие имате определени права във връзка с Вашите лични данни, като например имате право да:

 • поискате от нас да Ви предоставим допълнителна информация за това как се ползват Вашите данни;
 • поискате от нас да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни и да Ви предоставим копие от тях;
 • получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно – да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;
 • поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме и да ги поправим;
 • поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни, за които вече нямаме законно основание да обработваме;
 • направите възражение срещу всяка обработка (включително профилиране) въз основа на легитимни интереси, ако считате, че Вашите фундаментални права и свободи надделяват над нашите легитимни интереси;
 • направите възражение срещу всяка обработка с цел автоматизирано вземане на индивидуални решения, когато това Ви засяга съществено;
 • поискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, напр. докато се разследва жалба.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защитят обществения интерес, или нашите интереси, или правата и свободите на другите. Ако упражнявате някое от посочените права, ние ще проверим Вашето право да го упражните и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или ако сме получили многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, свържете се с нас чрез посочените в началото на Политиката данни и Лице за контакт с Администратора (понеделник – петък от 09:00 до 17:00 часа).
Основно Лице за контакт във връзка с всякакви проблеми, възникнали при и по повод обработване на Вашите лични данни, включително искания за упражняване на Вашите права, е посоченото в началото на Политиката лице за контакт с Администратора.

Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; уебсайт: https://www.cpdp.bgМолим ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни по всяко време.

7. БИСКВИТКИ

Нашият Уебсайт използва бисквитки. Можете да се запознаете с нашата Политика за бисквитки.

8. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА 

Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика ще влязат в сила, когато преразгледаната Политика бъде публикувана на Уебсайта. Ако Вие използвате нашия Уебсайт или нашите услуги след промените, това ще се тълкува като приемане от Ваша страна на актуализираната Политика.

„ТРАМПЛИННИ ПАРКОВЕ ЗОНА 52“ АД