На 15.07.2021 г. „Трамплинни паркове Зона 52“ АД получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 19 729.53 лв. с интензитет 100% по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.101-1927 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Основната цел на проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез получаване на финансова подкрепа за осигуряване на оперативен капитал за нуждите на „Трамплинни паркове Зона 52“ АД. С успешното реализиране на проекта ще бъде постигнат положителен ефект за възстановяване на дейността на „Трамплинни паркове Зона 52“ АД, създаване на потенциал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в дружеството.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Трамплинни паркове Зона 52“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз, НАП и Управляващия орган на ОПИК.

 

––––––––––––––––––www.eufunds.bg–––––––––––––––––
Проект BG16RFOP002-2.101-1927 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Recommended Posts